If-Then-Else-II

Berikut ini program pascal untuk if-then Sekuensial :program nilai_(if_sekuensial);

{menentukan nilai harkat mata kuliah

nilai huruf nilai angka (na)

A 100>= na >79

B 79>= na >69

C 69>= na >59

D 59>= na >49

E 49>= na >=0}uses wincrt;

var

na:integer;{nilai angka}begin

{memasukkan nilai angka}

write('Masukkan nilai angka [0..100] = ');

readln(na);{menentukan nilai huruf}

if na >79 then

writeln('Nilai Huruf = A');

if na > 69 then

writeln('Nilai Huruf = B');

if na > 59 then

writeln('Nilai Huruf = C');

if na > 49 then

writeln('Nilai Huruf = D')

else

writeln('Nilai Huruf = E');

end.

No comments:

Powered by Blogger.